Wednesday, June 3, 2020

नेवा: एफ.एम. Firefox, Google Chrome र Opera browser मा सुन्नका लागि निम्नलिखित setting परिवर्तन गर्नुहोस्

Latest Updated at April 12, 2022

नेवा: एफ.एम. Firefox, Google Chrome र Opera browser मा  सुन्नका लागि निम्नलिखित setting परिवर्तन गर्नुहोस् । 

क. Firefox का लागि

१. Firefox Browser खोल्नुहोस् ।

२. Browser को Address Bar मा www.newafm.com.np टाइप गर्नुहोस् ।

३. Audio को Play Button मा Click  गर्नुहोस् ।
वा नेवा: एफ.एम. लाइभमा Click गरी Play Button मा Click गर्नुहोस् ।

४. मोबाइलबाट नेवा: एफ.एम.मा सुन्नको लागि HamroPatro Apps लाई Google Playstore बाट Download गर्नुहोस् ।


ख.  Google Chrome Browser का लागि

Chrome Browser को security setting मा निम्नलिखित परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

Steps

१. Google Chrome Browser खोल्नुहोस् ।

२. Browser Window को Right Side मा रहेको Three dots मा click गर्नुहोस् 


३. यसपछि Setting मा click गर्नुहोस् ।

४. यसपछि Privacy and Security  मा click गर्नुहोस् ।

५. यसपछि Site Settings  मा click गर्नुहोस् ।

६. यसपछि Additional content settings मा click गर्नुहोस् । 

७. यसपछि Insecure content tab मा Click गर्नुहोस् ।
८.  अब Allowed to show insecure content को Add मा Click गर्नुहोस् र यसपछि Add a site popup Window मा  https://www.newafm.com.np टाइप गरी Add गर्नुहोस् ।


ग.  Opera Browser का लागि


१. Opera Browser खोल्नुहोस् । 

२. Left Side मा रहेको Sidebar मा रहेको Setting मा click गर्नुहोस् । 

३. Advanced मा click गरी Privacy and Security मा click गर्नुहोस् । 

४. Site Setting मा click गरी Additional content setting मा click गरी sound मा click गरी Allowed to play sound को add मा click गरी popup- window मा https://www.newafm.com.np टाइप गरी add गर्नुहोस् । 

५. यो सँगसँगै एउटा अर्को setting पनि मिलाउनु पर्छ । Site Setting मा तल scroll गर्दै जाँदा insecure content  मा click गरी Allowed to show insecure content मा https://www.newafm.com.np टाइप गरी add गर्नुहोस् । 

घ . Listen Newa FM with Play List and VLC Media Player

Steps to listen Newa FM with VLC Media Player

1. Click this link to download File : Newafm1066.pls

2. Download this file to your desktop.

3. Open this file with VLC Media Player

No comments:

Post a Comment