Wednesday, June 3, 2020

नेवा एफएम सुन्नका लागि निम्न लिखित स्टेप चाल्नुहोस् ।


नेवा: एफ.एम. सुन्नका लागि निम्न लिखित Step हरु चाल्नुहोस् ।

क. Firefox वा Opera Browser का लागि

१. नेवा: एफ.एम. सुन्नका लागि Firefox वा Opera Browser खोल्नुहोस् ।

२. ब्राउजरको Address Bar मा www.newafm.com.np टाइप गर्नुहोस् ।

३. दाँयापट्टि रहेको रेडियो Play Button मा Click  गर्नुहोस् ।
वा नेवा: एफ.एम. लाइभमा Click गरी Play Button मा Click गर्नुहोस् ।

४. मोबाइलबाट नेवा: एफ.एम.मा सुन्नको लागि HamroPatro Apps लाई Google Playstore बाट Download गर्नुहोस् ।

ख.  Google Chrome Browser का लागि

नेवा एफएम हाल Chrome ब्राउजरमा आफैं लाइभ भइरहेको छैन । Chrome ब्राउजरमा सुन्नका लागि Chrome ब्राउजरमा केहि Setting परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१. Google Chrome Browser खोल्नुहोस् ।

२. Browser Window को सबभन्दा दाँया पट्टी रहेको तीन थोप्लोमा Click गर्नुहोस् 


३. Setting tab मा Click गर्नुहोस् ।

४. त्यसपछि Privacy and Security tab मा Click गर्नुहोस् ।

५. त्यसपछि Site Setting tab मा Click गर्नुहोस् ।

६. त्यसपछि Insecure content tab मा Click गर्नुहोस् ।
७.  अब Allow tab को Add मा Click गर्नुहोस् । र window मा https://www.newafm.com.np टाइप गर्नुहोस् । Add गर्नुहोस् ।


No comments:

Post a Comment