Saturday, June 6, 2020

Listen Newa FM with Play List and VLC Media Player

Steps to listen Newa FM with VLC Media Player

1. Click this link to download File : Newafm1066.pls

2. Download the file to your desktop.

3. Open this file with VLC Media Player

Wednesday, June 3, 2020

नेवा एफएम सुन्नका लागि निम्न लिखित स्टेप चाल्नुहोस् ।


नेवा: एफ.एम. सुन्नका लागि निम्न लिखित Step हरु चाल्नुहोस् ।

क. Firefox वा Opera Browser का लागि

१. नेवा: एफ.एम. सुन्नका लागि Firefox वा Opera Browser खोल्नुहोस् ।

२. ब्राउजरको Address Bar मा www.newafm.com.np टाइप गर्नुहोस् ।

३. दाँयापट्टि रहेको रेडियो Play Button मा Click  गर्नुहोस् ।
वा नेवा: एफ.एम. लाइभमा Click गरी Play Button मा Click गर्नुहोस् ।

४. मोबाइलबाट नेवा: एफ.एम.मा सुन्नको लागि HamroPatro Apps लाई Google Playstore बाट Download गर्नुहोस् ।

ख.  Google Chrome Browser का लागि

नेवा एफएम हाल Chrome ब्राउजरमा आफैं लाइभ भइरहेको छैन । Chrome ब्राउजरमा सुन्नका लागि Chrome ब्राउजरमा केहि Setting परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१. Google Chrome Browser खोल्नुहोस् ।

२. Browser Window को सबभन्दा दाँया पट्टी रहेको तीन थोप्लोमा Click गर्नुहोस् 


३. Setting tab मा Click गर्नुहोस् ।

४. त्यसपछि Privacy and Security tab मा Click गर्नुहोस् ।

५. त्यसपछि Site Setting tab मा Click गर्नुहोस् ।

६. त्यसपछि Insecure content tab मा Click गर्नुहोस् ।
७.  अब Allow tab को Add मा Click गर्नुहोस् । र window मा https://www.newafm.com.np टाइप गर्नुहोस् । Add गर्नुहोस् ।


Wednesday, April 17, 2019

Newa Sangeet Daboo by Gangadevi Maharjan,

Newa Sangeet Daboo 
New Program from, 076 Baisakh 5, Thursday. 
Tune on 2-3 pm.
by Gangadevi Maharjan, Popular Singer of Nepalbhasa.


Saturday, October 6, 2018

Interaction Program about Security concern on Festival

Some Pictures of Interaction Program about Security concern on Festival today
with Media Persons and Security Officers
at Nepalbhasha Academy Hall, Kirtipur-2, Nyamasima.