Sunday, September 30, 2018

नेवाः एफ एमय् न्हिया न्हिथं प्रशारण जुइगु धलः


नेवाः एफ एमय् न्हिया न्हिथं प्रशारण जुइगु धलः


आइतवाः
सोमवाः
मंगलवाः
बुधवाः
विहिवाः
शुक्रवाः
शनिवाः
६:३०७:००  
भजन/ मौसमी धुन
भजन/ मौसमी धुन
जीवन दर्शन पुनः प्रशारण
भजन/ मौसमी धुन
भजन/ मौसमी धुन
भजन/मौसमी धुन
जीवन दर्शन ज्ञानबहादुर
७:००७:१५    
आरती
आरती
नेवाः एफ एम समाचार
आरती
आरती
आरती
नेवाः एफ एम समाचार
७:१५७:३०   
नेवाः एफ एम समाचार
नेवाः एफ एम समाचार
नेवाः एफ एम दबू
नेवाः एफ एम समाचार
नेवाः एफ एम समाचार
नेवाः एफ एम समाचार
नेवाः एफ एम दबू
७:३०८:००


नेवाः एफ एम दबू
जागरण म्ये
नेवाः एफ एम दबू
नेवाः एफ एम दबू
नेवाः एफ एम दबू
जागरण म्ये
८:००९:००   
नेवाः एफ एम दबू
जागरण म्ये
सहलह दबू श्रीकृष्ण तण्डुकार
जागरण म्ये
जागरण म्ये
जागरण म्ये
सहलह दबू केशव महर्जन
९:००९:३०
जागरण म्ये
सहलह दबू विरेन्द्र शाक्य
समाचार व दबू
सहलह दबू लक्ष्मी कुमार
सहलह दबू विरेन्द्र शाक्य
सहलह दबू लक्ष्मी कुमार
समाचार व दबू
९:३०१०:३०  
नेवाः वस्ती नेवाः एफ
समाचार व दबू
ल्वःकंह्वाःगु म्ये  
सजिव शाक्य
समाचार व दबू
समाचार व दबू
समाचार व दबू
ल्वःकंह्वाःगु म्ये कमला महर्जन
१०:३०११:००
विविसा/ दिलिप/ विनिता
म्ये
म्ये
ल्वःकंह्वाःगु म्ये कमला महर्जन
ल्वःकंह्वाःगु म्ये कमला महर्जन
ल्वःकंह्वाःगु म्ये कमला महर्जन
म्ये
११:००१२:००  
पुनः समाचार व दबू
म्ये
मंकाः म्येक्यब (मैथलि भाषा)
म्ये
म्ये
म्ये
मंकाः म्येक्यब (नेपाल भाषा)
१२:००१:००    
म्ये
मंकाःम्येक्यब (भोजपुरी भाषा)
म्ये
मंकाःम्येक्यब (मगर भाषा)
मंकाःम्येक्यब (गुरुङ भाषा)
मंकाःम्येक्यब (थारु भाषा)
झीगु म्येचा हिसिला महर्जन
१:००२:००     
म्ये
म्ये
नेवाः खँग्वः धुकू सविना महर्जन
हसना हिसिला व रिदेन
जित यःगु म्ये हिसिला महर्जन
नेवाः संकिपा हिसिला महर्जन
म्ये
२:००३:००   
मंकाःम्येक्यब (तामाङ भाषा)
नेवाः संस्कृति सविना महर्जन
झी मिसा
अनिता महर्जन
म्ये
मिसा सः
सविना महर्जन
म्ये
म्ये
३:००४:००     
सीकातये बहःगु खँ (सरिना बज्राचार्य)
संगीत ख्यः रजत साही
म्ये
न्यनेकने ओमकाजि ता
म्ये
म्ये
म्ये
४:००५:००     
जीवन हनेगु कला सविना महर्जन
खँ धुकू
रजत साही
हेलो नेवाः कलाकार दबू (वि)
म्ये
च्वसाया सः शशिकला मा.
चिनाखँ दबू
रिदेन महर्जन
म्ये
५:००६:००     
तामाङ्ज्याझ्व जनक तामाङ
हेलो नेवाः
विनिता खड्गी
म्ये
म्ये
हेलो नेवाः
विनिता खड्गी
हेलो नेवाः
विनिता खड्गी
म्ये
६:००६:०५
म्ये
म्ये
थौंया मूमू समाचार
केशव महर्जन
नःलि क्यब सराना महर्जन
म्ये
झीगु पर्यटन विरेन्द्र शाक्य
म्ये
६:०५७:००     
हेलो नेवाः विनिता खड्गी
थौंया मूमू समाचार
विनिता खड्गी
नेपालमण्डलया सः
केशव महर्जन
थौंया मूमू समाचार
सरिस्मा महर्जन
थौंया मूमू समाचार
जुजुभाई महर्जन
थौं मूमू समाचार केशव महर्जन
म्ये


नेवाः एफ एमय् हाकनं प्रशारण व बहनीया धलः (पुनः प्रशारणया)

आइतवाः
सोमवाः
मंगलवाः
बुधवाः
विहिवाः
शुक्रवाः
शनिवाः
७:००८:००  
तामाङ्ज्याझ्व जनक तामाङ
आधुनिक म्ये
झी मिसा
अनिता महर्जन
न्यनेकने ओमकाजि ता
च्वसाया सः शशिकला मा.
म्यानुल थेरापी (प्रयोजित)
म्यानुल थेरापी (प्रयोजित)
८:००८:०५    
थौंया मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
थौं मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
८:०५९:००   
नेवाः वस्ती नेवाः एफ विविसा,दिलिप, विनिता
सहलह दबू
विरेन्द्र शाक्य
सहलह दबू श्रीकृष्ण तण्डुकार
सहलह दबू
लक्ष्मी कुमार
सहलह दबू
विरेन्द्र शाक्य
सहलह दबू
लक्ष्मी कुमार
सहलह दबू
केशव महर्जन
९:००१०:००   
जीवन हनेगु कला सविना महर्जन
नेवाः संस्कृति सविना महर्जन
आधुनिक म्ये
आधुनिक म्ये
मिसा सः सविना महर्जन
नेवाः संकिपा हिसिला महर्जन
झीगु म्येचा हिसिला महर्जन
१०:००१०:०५  
थौंया मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
थौं मूमू समाचार
थौंया मूमू समाचार
१०:०५११:००  
पुलांगु म्ये
पुलांगु म्ये
ल्वःकंह्वाःगु म्ये सजिव शाक्य
ल्वःकंह्वाःगु म्ये कमला महर्जन
ल्वःकंह्वाःगु म्ये कमला महर्जन
ल्वःकंह्वाःगु म्ये कमला महर्जन
ल्वःकंह्वाःगु म्ये कमला महर्जन
११:००१२:००    
सीकातये बहःगु खँ (सरिना बज्राचार्य)
खँ धुकू
रजत साही
पुलांगु म्ये
पुलांगु म्ये
पुलांगु म्ये
पुलांगु म्ये
पुलांगु म्ये
१२:००१:००

आधुनिक म्ये
आधुनिक म्ये
आधुनिक म्ये

आधुनिक म्ये
आधुनिक म्ये
आधुनिक म्ये
१:००२:०० 
   
पुलांगु म्ये
पुलांगु म्ये
पुलांगु म्ये
आधुनिक म्ये
पुलांगु म्ये
पुलांगु म्ये
पुलांगु म्ये
२:००३:०० 
 
आधुनिक म्ये
आधुनिक म्ये
आधुनिक म्ये
पुलांगु म्ये
आधुनिक म्ये
आधुनिक म्ये
आधुनिक म्ये
३:००४:०० 
   
जागरण म्ये
जागरण म्ये
जागरण म्ये
आधुनिक म्ये
जागरण म्ये
जागरण म्ये
जागरण म्ये
४:००५००     
झीगु साहित्य गजल श्रीकृष्ण तण्डुकार
हाम्रो नेपालभाषा जुजुरगंगा
नेपालमण्डलया सः केशव महर्जन
जागरण म्ये
शैक्षिक दबू जुजुभाई महर्जन
नेपालमण्डलया सः
केशव महर्जन
झीगु पर्यटन विरेन्द्र शाक्य
५:००६:००     
भजन म्ये
भजन म्ये
भजन म्ये
झीगु सरोकार विरेन्द्र शाक्य
भजन म्ये
भजन म्ये
भजन म्ये
६:००६:३०
भजन म्ये

भजन म्ये
भजन म्ये
भजन म्ये
भजन म्ये
भजन म्ये
भजन म्ये

1 comment: